•  

      Organizačný poriadok

       

       

       

       

       

       

       

      V Hontianskych Nemciach                             vypracoval: Mgr.Milan Štievko

      1.9.2011

       

      Základná škola s materskou školou  v Hontianskych Nemciach

       

      Organizačný poriadok

       

      Čl. 1

      Úvodné ustanovenia

      1.      Organizačný poriadok je základnou vnútroorganizačnou normou Základnej školy s materskou školou v Hontianskych Nemciach.

      2.      Upravuje riadenie a organizáciu školy, určuje rozdelenie práce, organizáciu orgánov na škole, rozsah práv a povinností zamestnancov školy a ich zodpovednosť.

      3.      Organizačný poriadok vydáva riaditeľ školy podľa §11 ods.10 písm. f) zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z.; § 32 ods.3 Zákona 317/2009 Z.z.; § 9 ods. 1 zákonníka práce.

       

                                                                                                                                                                        Čl. 2

       

      Základné ustanovenia

      1.      Základná škola s materskou školou v Hontianskych Nemciach bola zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou podľa ust. § 5, ods. 1 Zákona 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej správe v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách Ministerstvom školstva Slovenskej republiky – sekcie regionálneho školstva k 31.12.2003

      2.      S účinnosťou od 1.1.2004 v zmysle § 4 odsek 1 a 2 zákona č. 542/1990 Zb. prechádza zriaďovateľská funkcia na obec Hontianske Nemce, na základe Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine  zo dňa 1.1.2004.

      3.      Súčasťou školy ako právneho subjektu je materská škola, školský klub a školská jedáleň.

       

      Čl.3

      Poslanie a úlohy školy

                    Základná škola s materskou  v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

                       Medzi základné úlohy školy patrí:

      a)      poskytuje základné vzdelanie,

      b)      zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť a odbornú pedagogickú činnosť,

      c)      vytvára potrebné materiálne podmienky pre zamestnancov a žiakov školy,

      d)     zabezpečuje starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok školy,

      e)      zabezpečuje riadne hospodárenie s majetkom školy,

      f)       zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie finančných prostriedkov školy,

      g)      zabezpečuje plnenie úloh na úseku školského stravovania,

      h)      informuje Radu školy o stave a problémoch školy,

      i)        zabezpečuje plnenie úloh na úseku PO a BOZP podľa platných predpisov,

      j)        zabezpečuje plnenie ďalších úloh v zmysle príslušnej legislatívy SR.

       

      Čl.4

      Základné školské dokumenty

                   Pravidlá a chod školy okrem všeobecných právnych noriem a morálnych noriem upravujú tieto dokumenty:

      1.      Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou v Hontianskych Nemciach

      2.      Organizačný poriadok Základnej školy s materskou školou v Hontianskych Nemciach

      3.      Štatút Základnej školy s materskou školou v Hontianskych Nemciach

      4.      Pracovný poriadok a jeho doplnky

      5.      Školský poriadok

      6.      Smernice a metodické pokyny riaditeľa školy

      7.      Dokumenty BOZP, CO, PO

      8.      Vyššia kolektívna zmluva a jej doplnky

      9.      Plán práce školy

      10.  Ročný plán kontinuálneho vzdelávania

      11.  Operatívne materiály

      a)      uznesenia a opatrenia zo všetkých zasadnutí

      b)      príkazové listy (nariadenia) riaditeľa školy a jeho zástupcov

      c)      rozvrhy hodín, dozorov, zastupovaní

      d)     plány akcií a podujatí

             Všetky tieto normy musia byť prístupné. Žiadne iné pravidlá nie sú pre zamestnancov záväzné

      Čl. 5

      Organizačná štruktúra školy

      1.      Organizácia školy sa vnútorne člení na úseky.

      2.      Organizačne sa organizácia rozdeľuje na nasledovné úseky:

      a)      Úsek riaditeľa školy

      b)      Pedagogický úsek

      c)      Hospodársko-správny úsek

      d)     Ekonomický, personálny a mzdový úsek

      e)      Úsek školského stravovania

      f)      Úsek školského klubu detí (ŠKD)

      g)     Úsek BOZP a PO.

       

      Úsek riaditeľa školy

      Čl. 6

      Riaditeľ školy

      1.      Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorého na dobu funkčného obdobia do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva starosta obce na návrh rady školy.

      2.      Riaditeľ, ako štatutárny orgán školy, koná v jej mene vo všetkých jej veciach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením rady školy.

      3.      Riaditeľ školy riadi činnosť školy, školského klubu detí, materskej školy a zariadenia školského stravovania. Za výsledky činnosti organizácie je zodpovedný zriaďovateľovi.

      4.      Riaditeľ školy zodpovedá za

      a)      dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi

      b)     vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu

      c)      dodržiavanie vzdelávacích štandardov,

      d)     vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

      e)      dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia

      f)      odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia

      g)     každoročné hodnotenie pedagogických zamestnancov

      h)     rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy,

      i)       riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy.

      5.      Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o

      a)      prijatí žiaka do školy,

      b)     prijatí dieťaťa do predškolského zariadenia,

      c)      odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,

      d)     dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,

      e)      oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

      f)      oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,

      g)     povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,

      h)     uložení výchovných opatrení,

      i)       povolení vykonať komisionálnu skúšku,

      j)       povolení vykonať opravnú skúšku

      k)     povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,

      l)       určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení

      m)   oznámení zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku dieťaťa príslušnému orgánu

                Riaditeľ školy ďalej:

      1. Prijíma všetkých pracovníkov školy do pracovného pomeru  a v súvislosti s tým zabezpečí vyhotovenie pracovných zmlúv
      2. Zabezpečuje personálne obsadenie školy,
      3. Uzaviera dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  a tieto práce kontroluje,
      4. Uzaviera dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej  zmluve,
      5. Rozväzuje pracovný pomer s pracovníkmi školy dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením pracovného pomeru, zrušením  v skúšobnej dobe,
      6. Preraďuje pracovníka na výkon iného druhu práce,
      7. Určuje nástup dovolenky na zotavenie podľa plánu dovoleniek,
      8. Vysiela pracovníkov na pracovné cesty,
      9. Poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany pracovníka a pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu,
      10. Nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania  náhradného voľna, príp. o vhodnejšej úprave pracovného času,
      11. Určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií pracovníkov školy,
      12. Vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium pracovníkov školy,
      13. Rozhoduje o fakultatívnych nárokoch a z toho plynúcich  úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri  zamestnaní,
      14. Rozhoduje o presune čerpania dovolenky z času školských  prázdnin na dobu počas školského roku v opodstatnených  prípadoch (napr. pridelenie kúpeľnej liečby, rekreácia),
      15. Posudzuje kvalifikáciu pracovníkov a v nadväznosti na to  zaraďuje pracovníkov do príslušných funkcií, platových  stupňov a mzdových taríf podľa príslušných mzdových  predpisov,
      16. Vyhotovuje platové výmery ako aj ďalšie výmery súvisiace s platovými náležitosťami pracovníkov,
      17. Rozhoduje o platových postupoch pedagogických pracovníkov,
      18. Priznáva odmeny, osobné príplatky a všetky ďalšie pohyblivé zložky miezd  v zmysle platných mzdových predpisov
      19. Priznáva náhradu miezd počas čerpania dovoleniek na  zotavenie, vrátane náhrad miezd za nevyčerpanú časť dovolenky  a za pracovné voľno pri prekážkach v práci,
      20. Priznáva náhradu cestovného a sťahovacích výdavkov, odlučného  a ostatných náhrad vyplývajúcich z vyhl.č.33/84 Zb. a jej  noviel,
      21. Pri prijímaní pracovníka do pracovného pomeru rozhoduje na základe dokladu o priebehu zamestnaní o zápočte dôb  predchádzajúcej praxe pre účely platového zaradenia  pracovníka, ako aj o zápočte dôb zamestnania pre určenie  nemocenských dávok a dĺžky dovolenky na zotavenie,
      22. Prideľuje základný úväzok pedagogickým zamestnancom
      23. Priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných pracovníkov  v súlade s platnými mzdovými predpismi,
      24. Zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými  pracovníkmi podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a nadväzujúcich predpisov
      25. Sústavne sa stará o odborný rast pracovníkov školy,
      26. Pracovníkom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom na ich zdravotný stav,
      27. Vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný,
      28. Prostredníctvom zmluvnej zdravotnej služby zabezpečuje komplexnú zdravotnícku starostlivosť  o pracovníkov,
      29. Zodpovedá za dodržanie právnych a ostatných predpisov  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej  ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje pracovníkov  s novými predpismi,
      30. Bezodkladne zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, vedie ich evidenciu, oznamuje ich  príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu,
      31. V prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu pracovníkov

       

                    Na zabezpečenie všetkých vyššie určených povinností a úloh deleguje na svojich podriadených právomoci, vytvára pracovné náplne „ vnútroorganizačných funkcií“ a tieto po dohode so zamestnancami v zmysle § 54 ZP určuje ako  ďalší druh práce k určenému v pracovnej zmluve. Delegovaním právomocí sa nezbavuje zodpovednosti za dané povinnosti a úlohy.

       

      37.  Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie

      a)      návrhy na počty prijímaných žiakov,

      b)     návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,

      c)      návrh rozpočtu,

      d)     návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

      e)      správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch,

      f)      správu o výsledkoch hospodárenia školy,

      g)     koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,

      h)     informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

      38.  Riaditeľ základnej školy menuje zástupcu riaditeľa školy pre ročníky 1.-9, zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu ktorý spĺňajú požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti ustanovenej osobitným predpisom a pre ktorých platí požiadavka miery vyučovacej povinnosti určenej osobitným predpisom.

      39.  Riaditeľ školy si ďalej môže určovať zástupcov riaditeľa školy podľa potreby školy. Riaditeľa školy v prípade potreby a neprítomnosti zastupuje ním určený zástupca na základe písomného poverenia.

       

      Čl. 7

      Zástupca riaditeľa školy

      1.      Zástupca riaditeľa školy je kariérová pozícia „vedúci pedagogický zamestnanec“

      2.      Zástupca riaditeľa školy je podriadený riaditeľovi školy. Považuje sa za vedúceho zamestnanca v zmysle § 5 ods.1 Zákona 552/2003 Z.z o výkone prác vo verejnom záujme a preto sa jeho miesto obsadzuje na základe výberového konania vyhláseného riaditeľom školy. Riaditeľ školy pri vyhlásení konkurzu určuje podmienky výberového konania i podrobnosti podľa ods.3. Riaditeľ školy odvoláva zástupcu riaditeľa školy v zmysle ustanovení Zákonníka práce (§ 252 ZP).

      3.      Podmienky pracovnej zmluvy/dodatku k pracovnej zmluve, druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy.

      4.      Počet zástupcov riaditeľa, ich miera vyučovacej povinnosti sa riadia príslušnými právnymi predpismi.

      5.      Zástupca riaditeľa školy zastupuje v plnom rozsahu  riaditeľa školy (plní funkcie ako štatutár podľa odseku  II.1.a.4)) v prípade jeho neprítomnosti, ak je jeho zastupiteľnosť bezpodmienečne nutná.

      6.      Pedagogický  zástupca vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)      Plánovanie a koordinácia výchovno-vzdelávacej práce na škole.

      b)      Plánovacia, riadiaca, informačná, metodická a konzultačná činnosť v súvislosti so školskou dokumentáciou

      c)      Informačná, metodická a konzultačná činnosť v súvislosti so školskou legislatívou

      d)     Kontrolná a hospitačná činnosť.

      e)      Štatistická a dokumentačná činnosť v súvislosti s pedagogickým procesom a personalistikou

      f)       Riadiaca, metodická a kontrolná  činnosť v oblasti BOZP, PO, CO, hygieny, ochrany a tvorby životného prostredia.

       

      Čl. 8

      Zástupca riaditeľa pre materskú školu

       

      1.        Zástupca riaditeľa pre materskú školu je priamo podriadená riaditeľovi školy. Považuje sa za vedúceho zamestnanca v zmysle § 5 ods.1 Zákona 552/2003 Z.z o výkone prác vo verejnom záujme a preto sa jeho miesto obsadzuje na základe výberového konania vyhláseného riaditeľom školy. Riaditeľ školy pri vyhlásení konkurzu určuje podmienky výberového konania i podrobnosti podľa ods.3. Riaditeľ školy odvoláva zástupcu riaditeľa školy v zmysle ustanovení Zákonníka práce (§ 252 ZP).

      2.        Zúčastňuje na pedagogickom riadení MŠ a zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie detí v materskej škole.

      3.      Usmerňuje a kontroluje prácu učiteliek MŠ a zodpovedá za správnu pedagogickú dokumentáciu.

      4.        Vykonáva kontrolnú a hospitačnú činnosť.

      5.        Riadi a zabezpečuje prácu upratovačky.

      6.        Zodpovedá za BOZP detí a zamestnancov. Zodpovedá za materiálne zabezpečenie a chod materskej školy.

      7.        Vyberá príspevok za pobyt v MŠ.

      8.        Po prerokovaní s rodičom určuje dĺžku adaptačného pobytu

       

       

      Pedagogický úsek

       

      Čl. 9

      Triedny učiteľ

       

      1.      Triedny učiteľ je kariérová pozícia „pedagogický zamestnanec špecialista“. Je podriadený  zástupcovi riaditeľa, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou.

      2.      Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy spravidla na obdobie školského roka.

      3.      Triedny učiteľ vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)      Komplexná organizačná a riadiaca práca v triede

      b)     Koordinačná, konzultačná a informačná práca pri riešení denných problémov žiakov, vrátane kontaktov a spolupráce s rodičmi.

      c)      Pozorovanie, skúmanie a analýza skutočností nasvedčujúcich o nesúlade vývinu žiaka s cieľmi školy a iniciovanie následných opatrení k zvráteniu nežiadúceho vývinu.

      d)     Komplexné vedenie triednej agendy

      4.      V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých rešpektuje odporúčania výchovného poradcu.

      5.      V pracovnej náplni sú určené oblasti, v ktorých je oprávnený požadovať úkony, postupy alebo postoje od vyučujúcich v jeho triede.

      6.      V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc riaditeľa školy

      Čl. 10

      Výchovný poradca

      1.      Výchovný poradca je kariérová pozícia „ pedagogický zamestnanec špecialista“

      2.      Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje so zástupcom riaditeľa, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou.

      3.      Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy spravidla na obdobie školského roka.

      4.      Výchovný poradca vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)           Koordinačná, metodická a poradenská práca pri riešení emocionálnych, adaptačných,   vzťahových, osobnostných, študijných a ostatných problémov žiakov.

      b)          Osobné a riešenie konkrétnych situácií a problémov podľa odseku a.

      5.  Výchovný poradca vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)      Komplexná organizačná a riadiaca práca v oblasti profesijnej orientácie žiakov a ich prechodu na stredné školy

      b)      Konzultačná a informačná práca pri profesijnom poradenstve žiakom školy.

      6.   Pri plnení úloh vyplývajúcich mu z pracovnej náplne ukladá úlohy a opatrenie triednym učiteľom  a  jednotlivým vyučujúcim.  

       7. V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc riaditeľa školy.

       8. V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je podriadený zástupcovi riaditeľa školy.

      Čl. 11

      Uvádzajúci pedagogický zamestnanec

      a)      Uvádzajúci pedagogický zamestnanec je kariérová pozícia „ pedagogický zamestnanec špecialista“

      b)      Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje so zástupcom riaditeľa, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou.

      c)      Zabezpečuje adaptačné vzdelávanie.

      Čl. 12

      Vedúci metodického združenia

      1.      Vedúci v metodického združenia je kariérová pozícia „ pedagogický zamestnanec špecialista“

      2.      Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje so zástupcom riaditeľa, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou.

      3.      Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy na obdobie nanajvýš školského roka.

      4.      Vedúci metodického združenia vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)      Komplexná inovačná, modernizačná, organizačná a riadiaca práca vo vzdelávacej oblasti alebo inej ucelenej časti školského vzdelávacieho programu

      b)      Kontrolno-hospitačná činnosť v rozsahu jeho poverenia

      c)      Hodnotenie práce členov svojho tímu

      5.      V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je podriadený zástupcovi riaditeľa školy.

       

      Čl. 13

      Vedúci predmetovej komisie

      1.      Vedúci predmetovej komisie je kariérová pozícia „ pedagogický zamestnanec špecialista“

      2.      Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje so zástupcom riaditeľa, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou.

      3.      Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy na obdobie nanajvýš školského roka.

      4.      Vedúci predmetovej komisie vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)      Komplexná organizačná a riadiaca práca v predmetovej komisii

      b)      Kontrolno-hospitačná činnosť predmetoch v gescii PK

      c)      Iniciovanie a riadenie modernizácie obsahu i metodiky v predmetoch v gescii PK

      d)     Iniciovanie, plánovanie,  koordinácia a tvorba školských osnov a plánov na        jednotlivé predmety

      e)      Hodnotenie práce členov PK

      5.      V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je podriadený zástupcovi riaditeľa školy.

       

       

       

       

       

      Čl. 14

      Koordinátor informatizácie

      1.      Koordinátor informatizácie je kariérová pozícia „ pedagogický zamestnanec špecialista“

      2.      Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje so zástupcami riaditeľa, ktorí vytvárajú podmienky pre jeho prácu  a poverujú ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou.

      3.      Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy.

      4.      Koordinátor informatizácie vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)      Komplexná zodpovednosť za funkčnosť a bezpečnosť školského informačného systému

      b)      Spracovanie údajov prostriedkami IS

      c)      Konzultačná a metodická pomoc pedagogickým zamestnancom pri informatizácii vzdelávania

      5.      V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je podriadený zástupcom riaditeľa školy a oblasti v ktorých môže poverovať úlohami ďalších zamestnancov a kontrolovať ich.

      Čl. 15

      Koordinátor prevencií

      1.      Koordinátor prevencií je kariérová pozícia „ pedagogický zamestnanec špecialista“

      2.      Je podriadený zástupcovi riaditeľa školy. Spolupracuje s výchovným poradcom, voči ktorému má informačnú a konzultačnú povinnosť.

      3.      Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy.

      4.      Koordinátor prevencií vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)      Organizačná, koordinačná, metodická a poradenská práca pri plánovaní a organizovaní preventívnych aktivít v oblasti závislostí, extrémizmu a sociopatologických javov.

      b)      Osobné a riešenie konkrétnych situácií a problémov podľa odseku a.

      5.      V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých môže poverovať úlohami ďalších zamestnancov a kontrolovať ich.

       

      Čl. 16

      Koordinátor pre výchovu a vzdelávanie začlenených žiakov

       

      1.    Koordinátor pre výchovu a vzdelávanie začlenených žiakov je pedagogický  zamestnanec.

      2.    Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje s výchovným poradcom a triednymi   učiteľmi, voči ktorým má informačnú a konzultačnú povinnosť.

      3.    Druh práce v pracovnej zmluve a pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy.

      4.    Koordinátor pre výchovu a vzdelávanie začlenených žiakov vykonáva a zodpovedá za práce určené v jeho pracovnej zmluve a to:

                  a) Vedenie písomnej dokumentácie a agendy o začlenených žiakoch ( všetky zdravotné   znevýhodnenia žiakov a žiakov so ŠVVP)

                  b) Spolupracuje s CPPP a P a CŠPP a P

                  c) Spolupracuje s rodičmi a informuje ich o výsledkoch vzdelávania

       

      Pedagogickí zamestnanci podľa kariérových stupňov

       

      Čl. 17

      Začínajúci učiteľ

       

      1.      Je podriadený riaditeľovi školy.
      Rešpektuje a plní príkazy zástupcu riaditeľa, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou.
      Prácu vykonáva pod vedením uvádzajúceho učiteľa.

      2.      Absolvuje adaptačné vzdelávanie

      3.      Začínajúci učiteľ vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)      komplexná výchovno-vzdelávacia práca vo výučbe svojich aprobačných predmetoch podľa vzdelávacieho programu školy a platných učebných osnov  

      b)      komplexná výchovno-vzdelávacia práca v predmetoch určených mu v úväzku aj mimo svojich aprobačných predmetov ak to vyžadujú potreby školy

      c)      komplexná pedagogická práca pri zabezpečovaní kurzov, exkurzií, tematických zájazdov a iných foriem výchovno-vzdelávacej práce podľa plánu práce školy

      d)     komplexná pedagogická práca v mimoškolskej oblasti podľa plánu práce školy, alebo plánu práce PK.

      e)      plnenie všetkých úloh pridelených mu riadiacimi zamestnancami pokiaľ toto nie je v rozpore so všeobecnými právnymi normami, hlavne ZP a zákonom o verejnej službe.

      4.      Pri pedagogickej práci úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi. Upozorňuje ich na výchovné     problémy v triede. Pri riešení týchto problémov rešpektuje odporúčania triednych učiteľov.

      5.       V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, rieši ho s uvádzajúcim učiteľom.

       

      Čl. 18

      Samostatný učiteľ

      1.      Je podriadený riaditeľovi školy.
      Rešpektuje a plní príkazy zástupcu riaditeľa, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou.
      Rešpektuje a plní príkazy pracovníkov podľa organizačného poriadku.

      2.      Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy spravidla na dobu neurčitú. Len v prípade dočasnej potreby zvýšiť počet učiteľov (zastupovania učiteľa na dlhodobej PN, na materskej dovolenke a pod) na dobu určitú.

      3.      Učiteľ vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)      komplexná výchovno-vzdelávacia práca vo výučbe svojich aprobačných predmetoch podľa školského vzdelávacieho programu a platných učebných osnov

      b)      komplexná výchovno-vzdelávacia práca v predmetoch určených mu v úväzku aj mimo svojich aprobačných predmetov ak to vyžadujú potreby školy.

      c)      komplexná pedagogická práca pri zabezpečovaní kurzov, exkurzií, tematických zájazdov a iných foriem výchovno-vzdelávacej práce podľa plánu práce školy.

      d)     trvalé a sústavné sebavzdelávanie v kariérovom systéme podľa plánu vzdelávania.

      e)      iniciovanie modernizácie obsahu i metodiky vo svojich  predmetoch.

      f)       komplexná pedagogická práca v mimoškolskej oblasti podľa plánu práce školy, alebo plánu práce PK.

      g)      plnenie všetkých úloh pridelených mu riadiacimi zamestnancami pokiaľ toto nie je v rozpore so všeobecnými právnymi normami, hlavne ZP a zákonom o verejnej službe

      4.      Pri pedagogickej práci úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi. Upozorňuje ich na výchovné problémy v triede. Pri riešení týchto problémov rešpektuje odporúčania triednych učiteľov.

      5.       V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc riaditeľa školy

      Čl. 19

      Učiteľ s prvou atestáciou

      1.      Je podriadený riaditeľovi školy.
      Rešpektuje a plní príkazy zástupcu riaditeľa, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou.
      Rešpektuje a plní príkazy pracovníkov podľa organizačného poriadku.

      2.      Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy spravidla na dobu neurčitú. Len v prípade dočasnej potreby zvýšiť počet učiteľov (zastupovania učiteľa na dlhodobej PN, na materskej dovolenke a pod) na dobu určitú.

      3.      Učiteľ vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)      komplexná výchovno-vzdelávacia práca vo výučbe svojich aprobačných predmetoch podľa školského vzdelávacieho programu a platných učebných osnov

      b)      komplexná výchovno-vzdelávacia práca v predmetoch určených mu v úväzku aj mimo svojich aprobačných predmetov ak to vyžadujú potreby školy

      c)      komplexná pedagogická práca pri zabezpečovaní kurzov, exkurzií, tematických zájazdov a iných foriem výchovno-vzdelávacej práce podľa plánu práce školy

      d)     trvalé a sústavné sebavzdelávanie v kariérovom systéme podľa plánu vzdelávania.

      e)      iniciovanie modernizácie obsahu i metodiky vo svojich  predmetoch.

      f)       komplexná pedagogická práca v mimoškolskej oblasti podľa plánu práce školy, alebo plánu práce PK.

      g)      plnenie všetkých úloh pridelených mu riadiacimi zamestnancami pokiaľ toto nie je v rozpore so všeobecnými právnymi normami, hlavne ZP a zákonom o verejnej službe

      4.      Pri pedagogickej práci úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi. Upozorňuje ich na výchovné problémy v triede. Pri riešení týchto problémov rešpektuje odporúčania triednych učiteľov.

      5.       V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc riaditeľa školy

       

       

       

      Čl. 20

      Učiteľ s druhou atestáciou

      1.      Je podriadený riaditeľovi školy.
      Rešpektuje a plní príkazy zástupcu riaditeľa, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho pracovnou náplňou.
      Rešpektuje a plní príkazy pracovníkov podľa organizačného poriadku.

      2.      Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy spravidla na dobu neurčitú. Len v prípade dočasnej potreby zvýšiť počet učiteľov (zastupovania učiteľa na dlhodobej PN, na materskej dovolenke a pod) na dobu určitú.

      3.      Učiteľ vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)      komplexná výchovno-vzdelávacia práca vo výučbe svojich aprobačných predmetoch podľa školského vzdelávacieho programu a platných učebných osnov

      b)      komplexná výchovno-vzdelávacia práca v predmetoch určených mu v úväzku aj mimo svojich aprobačných predmetov ak to vyžadujú potreby školy

      c)      komplexná pedagogická práca pri zabezpečovaní kurzov, exkurzií, tematických zájazdov a iných foriem výchovno-vzdelávacej práce podľa plánu práce školy

      d)     trvalé a sústavné sebavzdelávanie v kariérovom systéme podľa plánu vzdelávania

      e)      iniciovanie modernizácie obsahu i metodiky vo svojich  predmetoch

      f)       komplexná pedagogická práca v mimoškolskej oblasti podľa plánu práce školy, alebo plánu práce PK

      g)      plnenie všetkých úloh pridelených mu riadiacimi zamestnancami pokiaľ toto nie je v rozpore so všeobecnými právnymi normami, hlavne ZP a zákonom o verejnej službe.

      4.      Pri pedagogickej práci úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi. Upozorňuje ich na výchovné problémy v triede. Pri riešení týchto problémov rešpektuje odporúčania triednych učiteľov.

      5.       V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc riaditeľa školy

       

      Čl. 21

      Poradné orgány riaditeľa školy

      1.      Pedagogická rada, metodické združenie a predmetové komisie sú poradnými orgánmi riaditeľa v oblasti metodickej a odbornej úrovni vyučovania jednotlivých predmetov na škole.

      2.      Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo, koordinuje výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby školy (najmä: pedagogické, psychologické, sociálno-právne, medicínske , sociologické).

      3.      Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa školy upravujú rokovacie poriadky, ktoré schvaľuje a vydáva riaditeľ školy.

      4.      Stanoviská a závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci charakter.

       

       

      Čl. 22

      Odborné orgány

      1.      Odborné komisie sa zriaďujú spravidla k riešeniu úloh s pôsobnosťou pre celú organizáciu.

      2.      Riaditeľ školy ustanovuje odborné komisie, určuje ich predmet činnosti a menuje predsedu a členov komisií.

      3.      Úlohou odborných komisií je na základe príslušných podkladov podávať vyjadrenia, stanoviská a návrhy na riešenia a rozhodnutia vo vymedzených oblastiach činnosti.

      4.      Odborné komisie nemajú právo vydávať záväzné rozhodnutia a príkazy.

      5.      Riaditeľ školy zriaďuje tieto odborné komisie:

      a)      komisia pre opravné a komisionálne skúšky,

      b)      škodová komisia,

      c)      inventarizačná komisia,

      d)     likvidačná komisia.

      6.      Zásady konania jednotlivých odborných komisií budú upravené príslušnými vnútroorganizačnými normami, ktoré vydá riaditeľ školy.

       

       

      Hospodársko-správny úsek

      Čl. 23

      Administratívny zamestnanec

      1.    Tento zamestnanec je podriadený riaditeľovi školy.

      2.   Administratívny zamestnanec – vedie registratúru školy, vykonáva inventarizáciu majetku  školy,  zodpovedá za spisovú službu, zabezpečuje archiváciu a  skartáciu písomností, vedie evidenciu tlačív, zabezpečuje styk s verejnosťou.

      3.  Zabezpečuje náhradu za cestovné žiakov a  zabezpečuje zakúpenie školských potrieb  pre žiakov v hmotnej núdzi.

      4.  Realizuje pomocné administratívne práce pre potreby riaditeľa a pedagogického zástupcu.

      Čl.24

      Hospodársko – ekonomický zamestnanec

      1.   Tento zamestnanec je podriadený riaditeľovi školy.

      2.    Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje   riaditeľ školy.

      3.    Vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)    komplexná  a samostatná práca v oblasti správy majetku vrátane evidencie a inventarizácie.

      b)    komplexná a samostatná práca v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov, vrátane sledovania pohybu cien tovarov a služieb, nákupov , návrhov  hospodárskych zmlúv, objednávania, fakturácií a úhrad tovarov a služieb.

      c)     komplexná a samostatná práca v oblasti účtovníctva a financií, vrátane vedenia pokladne.

      d)      tvorba podkladov a administratívna práca v oblasti tvorby a sledovania čerpania rozpočtu.

      e)      príprava podkladov a štatistík.

      f)       komplexná  a samostatná práca v oblasti personalistiky a miezd.

      4.      V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je povinný splniť požiadavky ostatných zamestnancov školy a požiadavky ktoré mu musia títo splniť.

       

      Čl.25

      Školník

      1.    Školník  je priamo podriadený zástupcovi riaditeľa školy.

      2.    Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy.

      3.    Školník vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni. V zásade je to:

      a)    komplexná práca v oblasti starostlivosti o majetok školy.

      b)   komplexná práca v oblasti zabezpečenia bezproblémového chodu školy

      c)    samostatná a iniciatívna práca v oblasti bežnej údržby.

      d) komplexné zabezpečenie bezpečnej a ekonomickej prevádzky kotolne.

      e) samostatná práca v oblasti bežnej údržby v kotolni a podľa pokynov školníka

      f) komplexná a samostatná práca pri udržiavaní poriadku na chodníkoch a v okolí školy.

      g) koordinácia práce upratovačiek

      h) pomocné práce pre hospodára a tajomníčku školy.

      4.    V pracovnej náplni sú určené oblasti, v ktorých je povinný splniť požiadavky ostatných zamestnancov školy a požiadavky ktoré môže vyžadovať od nich.

       

      Čl. 26

       

       

      Upratovačka

       

      1.    Upratovačka je priamo podriadená zástupcovi riaditeľa školy.

      2.    Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy.

      3.    Upratovačka vykonáva a zodpovedá za práce určené jej v pracovnej náplni. V zásade je    to:

      a)    komplexné zabezpečenie čistoty a hygieny na zverenom úseku.

      b)   uzavretie budovy, vrátane okien.

      c)    odhaľovanie a nahlasovanie skutočností ohrozujúcich zdravie, bezpečnosť alebo  hroziacich následnými škodami.

      d)   pomocné práce.

      4.    V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je povinný splniť požiadavky ostatných zamestnancov školy.

       

      Úsek školského stravovania

      Čl. 27

      Vedúca školskej jedálne

      1.      Vedúca školskej jedálne je priamo podriadená riaditeľovi školy

      2.      Vedúca školskej jedálne zodpovedá za prevádzku a plynulý chod školskej jedálne, za prípravu jedál, za zostavovanie jedálneho lístka, za správne hospodárenie a včasné vedenie účtovnej agendy, zodpovedá za kvalitu práce kuchárok.

      3.      Na základe písomného poverenia riaditeľom školy uzatvára dodávateľské zmluvy potravinárskeho tovaru nevyhnutného na zabezpečenie stravovania pre prihlásený počet stravníkov, uskutočňuje nákupy čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie nevyhnutnej údržby, čistoty a hygieny priestorov zariadenia školského stravovania a nákupy ďalších materiálnych potrieb nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky zariadenia.

      4.   Vyberá príspevok stravníkov za stravu.

       

       

      Čl. 28

      Školská jedáleň

      1.      Hlavná kuchárka – zabezpečuje výrobu jedál, zodpovedá za správne technologické postupy a riadi prácu ostatných pracovníkov v kuchyne.

      2.      Kuchárka – zabezpečuje výrobu jedál vo zverenom úseku, zodpovedá za ich chuť a zdravotnú nezávadnosť.

      3.      Pracovníčka v prevádzke – pomáha pri príprave doplnkových jedál, vykonáva umývanie riadu a zodpovedá za jeho čistotu.

      Úsek školského klubu

                                                                            Čl.29

       

      Vychovávateľka ŠKD

               Vychovávateľka ŠKD si pri výkone výchovno-vzdelávacej činnosti plní svoje povinnosti vyplývajúce jej z pracovnej zmluvy, z opisu súhrnu pracovných činností, z vnútroorganizačných noriem a pokynov nadriadeného zamestnanca.

       

       

      Úsek BOZP a PO

      Čl. 30

      Technik BOZP a PO

            Technik BOZP a PO - zabezpečuje dodržiavanie platných predpisov v oblasti BOZP a PO na škole. Vykonáva a zabezpečuje:

                1. Komplexnú organizačnú a riadiacu prácu v oblasti prevencie a evidencie úrazov.

          2. Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti BOZP a PO a ich aplikácia na podmienky školy

          3. Sústavné sledovanie, zisťovanie, nahlasovanie a sledovanie odstraňovanie závad            a skutočností ohrozujúcich zdravie, bezpečnosť alebo  hroziacich následnými škodami

          4. Plánovanie, organizovanie, koordinovanie a kontrola revízií podľa pracovnej náplne

                 5. Plánovanie, organizovanie, koordinovanie, kontrola a evidencia prípravy pracovníkov v  BOZP a PO, podľa pracovnej náplne.

       

       

      Orgán školskej samosprávy a jeho pôsobnosť

      Čl. 31

      Rada školy

      1.      Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

      2.      Rada školy:

      a)      uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy podľa osobitného predpisu,

      b)      navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,

      c)      predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

      d)     vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam podľa osobitného zákona.

      3.      Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady. Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

      4.      Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy.

      5.      Rada školy sa skladá z 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky.

      6.      Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca. Členmi rady školy sú delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých najmenej jeden je poslanec obecného zastupiteľstva. Členmi rady školy sú traja zástupcovia zriaďovateľa, traja zástupcovia rodičov, jeden pedagóg za ZŠ, jeden pedagóg za MŠ, jeden zástupca rodičov MŠ, jeden zástupca ostatných zamestnancov školy a jeden zástupca spolupracujúcej organizácii podieľajúcej sa na výchove a vzdelávaní.

      7.      Členstvo v rade školy zaniká:

      a)      uplynutím funkčného obdobia rady školy ako orgánu školskej samosprávy,

      b)      vzdaním sa členstva,

      c)      ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa osobitného predpisu,

      d)     ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,

      e)      ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

      f)       odvolaním zvoleného člena,

      g)      odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, odborovej organizácie, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,

      h)      obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

      i)        smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

      8.      Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa

              pozastavuje až do skončenia výberového konania.

       

      Čl. 32

       

      Rodičovské združenie – Rodičovská rada

       

                    Je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy.  Riadi sa svojim štatútom a nemá väzby na celoslovenské štruktúry. Tvorí sa z triednych rodičovských združení, z ktorých každé má tri mandáty v Rade rodičovských združení. Na čele stojí výbor, ktorý si na prvom zasadnutí volí predsedu. Funkčné i organizačné obdobie je školský rok, ktoré sa riadi plánom práce a rozpočtom,  uzatvára sa správou predsedu RRZ.  Schádza sa niekoľkokrát do roka podľa potreby.

       

      Čl. 33

      Základné zásady činnosti a riadenia organizácie

               V činnosti organizácie sa uplatňujú tieto zásady:

      a)      zásada priamej nadriadenosti a podriadenosti medzi zamestnancom a vedúcim zamestnancom (nadriadeným), ktorá sa prejavuje vo vzťahu k určovaniu a ukladaniu pracovných úloh a kontrole ich plnenia,

      b)      zásada odbornej a metodickej príslušnosti, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom metodických a odborných pokynov, informácií a doporučení,

      c)      zásada spolupráce jednotlivých úsekov školy pri zabezpečovaní činností a plnení úloh organizácie,

      d)     zásada zmieru pri riešení sporov vzniknutých pri zabezpečovaní úloh organizácie, spory sa riešia predovšetkým dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhoduje riaditeľ organizácie.

       

      Vnútroorganizačné normy organizácie

      Čl. 34

      Pracovný poriadok

                Pracovný poriadok je základnou pracovno-právnou vnútroorganizačnou normou zamestnancov školy a je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých  zamestnancov.

       

       

      Čl. 35

      Podpisový poriadok

                  Podpisový poriadok vydáva riaditeľ školy a upravuje oprávnenia a povinnosti jednotlivých zamestnancov podpisovať písomnosti pochádzajúce z činnosti školy.

       

       

      Čl. 36

      Registratúrny poriadok

       

       

              Registratúrny poriadok vydáva riaditeľ školy a upravuje správu registratúry školy, spôsob vydávania, číslovania, evidencie a obehu spisových materiálov organizácie a spôsob skartácie

       

       

       

       

                                                                                                         Čl. 37

      Smernice

                   Vnútroorganizačné smernice vydáva podľa potreby riaditeľ školy a upravujú zásadné otázky riadenia organizácie a aplikujú platné právne  a iné normy na podmienky organizácie.

                                                                                Čl. 38

      Pokyny riaditeľa školy

               Pokyny vydáva riaditeľ školy a stanovujú opatrenia pre zabezpečenie zvlášť závažných a konkrétnych úloh.

      Čl. 39

      Zamestnanci ZŠ s MŠ – ich práva a povinnosti

              Každý pracovník je povinný dodržiavať všeobecné právne predpisy, hlavne:

               Zákon 596/2003 Z.z v znení neskorších predpisov – Zákon o školskej správe a samospráve v školstve

               zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),

                zákon 433/2003 Z.z v znení neskorších predpisov – Zákonník práce,

                zákon 552/2003 Z.z v znení neskorších predpisov – Zákon o výkone prác vo verejnom záujme,

                zákon 553/2003 Z.z v znení neskorších predpisov – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme,

               zákon 317/2009 Z.z  Zákon o pedagogických zamestnancoch a k nim nadväzujúce právne normy.

               Pracovníci sú ďalej povinní riadne si plniť  svoje povinnosti, vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov  a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení.

      1.      Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť:

              a)    plniť príkazy priameho nadriadeného,

              b)   využívať pracovný čas na plnenie pracovných úloh podľa pracovného poriadku

              c)    dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci  a požiarnej ochrany,

              d)   ochraňovať majetok v správe školy, riadne hospodáriť a nakladať  s týmto majetkom a chrániť ho pred zničením, poškodením,  stratou alebo zneužitím,

             e)    upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu,  odmietnuť vykonanie príkazu, ak je jeho splnenie trestné,  alebo sa prieči zákonu a túto  skutočnosť ihneď oznámiť  vyššiemu nadriadenému,

      2.  Každý zamestnanec má tieto práva:

          a) právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti  a spoločenského významu,

          b) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na  odpočinok a zotavenie po práci,

          c) požadovať pomôcky pre plnenie daných úloh a vykonanie  opatrení, potrebných pre bezpečnú prácu,

          d) dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok  stanovených v Zákonníku práce a KZ,

          e) oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom,  mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa  k jeho pracovisku a práci nim vykonávanú.

      3.   Práva povinnosti a zodpovednosti vedúcich zamestnancov

                      Každý vedúci pracovník má okrem práv, povinností  a zodpovednosti uvedených v predchádzajúcom bode tieto práva  a povinnosti :

      a)      poznať úlohy a chod práce, pôsobnosť školy v rozsahu potrebnom  na výkon činnosti vlastnej funkcie,

      b)   priebežne oboznamovať podriadených pracovníkov s predpismi  a úlohami, ktoré sa dotýkajú ich činnosti, prerokovávať s nimi  závažné otázky týkajúce sa plnenia týchto úloh a sledovať  dodržiavanie pracovnej disciplíny,

      c)    vydávať príkazy pracovníkom im podriadeným,

      d)   zastaviť prácu na zverenom pracovisku, pokiaľ by pokračovanie  v práci mohlo ohroziť život alebo zdravie pracovníkov, žiakov,  prípadne majetok školy

      e) uplatňovať zásady odmeňovania za prácu, podľa platných  predpisov pre odmeňovanie.

       Čl. 40

      Záverečné ustanovenia

      1.      Zamestnanci musia byť oboznámení s týmto organizačným poriadkom a aj s prípadnými zmenami alebo doplnkami organizačného poriadku. Za oboznámenie zamestnancov s organizačným poriadkom zodpovedá riaditeľ školy a vedúci zamestnanci príslušných úsekov.

      2.      Súčasťou organizačného poriadku je zriaďovacia listina a jej dodatky, štatút školy.

      3.      Organizačný poriadok organizácie vydáva riaditeľ školy.

      4.      Tento organizačný poriadok  ruší platnosť organizačného poriadku zo dňa 1. 9. 2010

             a nadobúda účinnosť 1. 9.2011

       

       

       

       

       

       

      V Hontianskych Nemciach

            1.9.2011                                                                                   Mgr. Milan Štievko

                                                                                              Riaditeľ ZŠ s MŠ Hontianske Nemce


      [1][1]      § 34 ods.1 pís.b Zákona 317/2009 Z.z

      [2][2]      § 33 ods.2 pís.f Zákona 317/2009 Z.z