• Platenie stravného

    • Školská jedáleň – oznam

     Veková skupina stravníkov Raňaky Desiata Obed Olovrant Večera Príspevok na nákup potravín Príspevok na režijné náklady Stravný lístok celkom Dotácia na stravu Úhrada zákonného zástupcu

     Stravník MŠ

     (2-5 rokov)

       0,36 0,85 0,24   1,45 0,10 1,55 0 1,55

     Stravník MŠ

     (2-5 rokov - hmotná núdza)

       0,36 0,85 0,24   1,45 0,10 1,55 1,30 0,25

     Stravník MŠ

     (5-6 rokov - predškolák)

       0,36 0,85 0,24   1,45 0,10 1,55 1,30 0,25
     Stravník ZŠ I.stupeň     1,15     1,15 0,10 1,25   1,25
     Stravník ZŠ II. stupeň     1,23     1,33 0,10 1,33   1,33
     Cudzí stravník     1,33     1,33 1,14 2,47    

     Stravné sa platí mesiac vopred.

     Doklad o zaplatení treba odkladať počas celého školského roka.

     Platba za stravné musí byť uhradená k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca (napr. za mesiac február musí byť platba uhradená do 20. januára).

     Preplatok odstravovaných obedov sa bude vyrovnávať 2 mesiace dozadu.

     Prosíme urobiť úhradu do 20.dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac, nakoľko výpisy o platbe chodia so 7 dňovým oneskorením. Pri nedodržaní dátumu úhrady za stravu nebude dieťaťu vydaný obed od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.

     Odhlasovanie zo stravy – žiaci sa odhlasujú z obeda najneskôr do 8:00 hod.

     Odhlásiť z obeda sa môže osobne, telefonicky na čísle 045 5591292.

     Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.